§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tylebylodni.pl, prowadzony jest przez Wanilia Media z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21/53, 01-230 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000517721, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł NIP 5272717430, REGON 147331243.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Wanilia Media z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21/53, 01-230 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000517721, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł NIP 5272717430, REGON 147331243.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tylebylodni.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez Wanilia Media w postaci produktów elektronicznych.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

11. Kurs – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Skierniewicka 21/53, 01-230 Warszawa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@tylebylodni.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 502 555 684

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 32114020040000320275259014

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-16.00.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

b. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d. włączona obsługa plików cookies,,

e. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia, co jednocześnie prowadzi do automatycznego założenia Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4.  W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca udziela nieodpłatnie Klientowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do Treści cyfrowych, stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz.1191), będących przedmiotem ww. Umowy, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie w pamięci komputera oraz zwielokrotnienie techniką drukarską;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu – jedynie wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie Treści cyfrowej, stanowiącej utwór, w celach edukacyjnych i dydaktycznych;
c) wprowadzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie w pamięci komputera.

Klientowi nie przysługuje możliwość udzielania sublicencji. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać Treści cyfrowych do obrotu, modyfikować,   dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Założenie Konta w Sklepie następuje poprzez zakup Kursu za pośrednictwem Sklepu i podanie danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wejść na stronę Sklepu;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;

3. po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” i przekierowaniu do strony płatności, wprowadzić wymagane dane;

4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8 Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności elektronicznych:

a. Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

b. Płatność przy pomocy Blik za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą przycisku w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności elektronicznej niezwłocznie, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktu elektronicznego wynosi do 15 minut przy wyborze płatności online oraz 24h w przypadku wyboru opcji przelewu bankowego.

§ 10 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od dnia 01 stycznia 2021 r. 
 2. Zgodnie z Regulaminem Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status, o który mowa powyżej.
 4. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:  1. Usług świadczonych drogą elektroniczną, 2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta, 3. Przepisów dotyczących reklamacji i rękojmi.
 5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupione produkty , a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co uprawnia go do tego, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać.

§ 11 Odstąpienie od umowy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej nie przysługuje w odniesieniu m.in. do umów:
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów elektronicznych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do produktu elektronicznego lub z aktywnym linkiem służącym do pobrania produktu elektronicznego.
 4. Aby odstąpić od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§12 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:

a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;

b) niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tylebylodni.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);

b) opis problemu będącego podstawą reklamacji.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej na adres wskazany w reklamacji lub przesłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji, a przy jego braku, na adres, za pośrednictwem którego złożono reklamację.

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.